ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЗВЕНИГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

Про відділ

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Звенигородської районної державної адміністрації Черкаської області (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація), що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний відповідно голові районної державної адміністрації та Департаментам Черкаської обласної державної адміністрації: освіти, науки; культури та взаємозв’язків з громадськістю; управлінню сім’ї, молоді та спорту і в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

 

Основними завдання відділу є:

1) організація виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури, молоді та спорту України, розпоряджень голови облдержадміністрації, наказів департаменту освіти, науки облдержадміністрації, департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю облдержадміністрації, управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, розпоряджень голови райдержадміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) участь у забезпеченні реалізації на території району державної політики у сфері освіти, культури, молоді, фізичної культури та спорту;

3) забезпечення у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

4) аналіз стану та тенденції розвитку галузей освіти, культури, молоді і спорту у межах району та вживає заходів до усунення недоліків;

5) прийняття участі у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

6) внесення пропозицій щодо проекту районного бюджету;

7) забезпечення ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів;

8) прийняття участі у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

9) прийняття участі у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

10) участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

11) прийняття участі у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для розгляду на сесії районної ради;

12) підготовка самостійних або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові районної державної адміністрації;

13) забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

14)  підготовка (прийняття участі у підготовці) проектів угод, договорі, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

15)  розгляд в установленому законодавством порядку звернень громадян;

16) опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

17) забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої відділ;

18) постійне інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

                                                   

19) здійснення повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування;

20) забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту та дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

21) організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

22) забезпечення у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

23) прийняття участі у вирішені відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

24) забезпечення захисту персональних даних;

25) здійснення передбачених законодавством галузевих повноважень: забезпечення  розвитку системи з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.

                26) сприяння структурним підрозділам районної державної адміністрації, територіальним органам міністерств і відомств України в районі, виконкомам сільських рад у забезпеченні взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями;

         27) реалізація державної політики у сфері міжнаціональних відносин, сприяння консолідації та розвитку української нації, забезпечення прав національних меншин та прав громадян на свободу світогляду і віросповідання;

         28) сприяння гармонізації міжнаціональних відносин, збереженню і розвитку етнічної самобутності національних меншин, а також задоволенню національно-культурних потреб українців, які проживають за межами України, зміцненню їх зв'язків з Україною;

         29) сприяння гармонізації міжконфесійних відносин;

         30) забезпечення дотримання законодавства щодо прав національних меншин свободи світогляду і віросповідання.

4. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

 в галузі освіти:

1) визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі закладів освіти;                                                                              

2) створення  в межах своїх повноважень, умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти, молоді та спорту;

3) створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, сприяння реалізації їх прав, відповідно до законів України;

4) забезпечення  розвитку освітнього, творчого (інтелектуального) потенціалу, з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;

5) здійснення організації роботи щодо дотримання актів законодавства з питань освіти, молоді та спорту, виконання закладами загальної середньої освіти комунальної форми власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

6) здійснення організації роботи щодо забезпечення моніторингу у сфері освіти, молоді та спорту та інноваційної діяльності в районі;

7) забезпечення у межах своїх повноважень, розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

8) організація, в межах компетенції, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

9) сприяння розвитку видів спорту визнаних в Україні;

10) організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

11) сприяння розвитку олімпійського, параолімпійського та дефлімпійського руху;

12) забезпечення підготовки і проведення в районі навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у змаганнях різних рівнів;

13) сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді та спорту;

14) участь у підготовці пропозицій до проектів програм  соціально-економічного та культурного розвитку району;

15) участь у прогнозуванні потреб району у фахівців різних професій та спеціальностей для системи освіти, інноваційної діяльності, формування регіонального замовлення на їх підготовку;

16) проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти усіх форм власності, облік, складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;

17) вжиття заходів із забезпечення закладами освіти належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організовує їх навчально-методичне, інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;

18) забезпечення в межах своїх повноважень, виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин;

19) впровадження в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки України нових освітніх програм та інших педагогічних розробок, визначає регіональний компонент у зміст освіти;

20) формування  в установленому порядку замовлення на навчально-методичну літературу, бланків звітності та документів про освіту;

21) забезпечення підручниками учнів закладів загальної середньої освіти;

22) організація харчування дітей у закладах загальної середньої освіти;

23)  проведення роботи, спрямованої на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організація проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми  інші заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього та загального рівня дітей і молоді;

24) співпраця з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ, службою у справах дітей райдержадміністрації з питань  запобігання дитячої бездоглядності та попередження вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

25) розроблення пропозицій щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання закладів освіти комунальної форми власності та соціальний захист учасників освітнього процесу;

26) контроль за використанням капітальних вкладень і сприяння раціональному розміщенню нового будівництва об’єктів освіти та спорту, погодження проектів будівництва  закладів освіти;

27) організація підготовки закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

28) погодження  проектів будівництва закладів загальної середньої освіти, сприяння їх раціональному розміщенню, контроль використання капітальних вкладень та залучених коштів;

29) надання допомоги закладам загальної середньої освіти та здійснення контролю за організацією безоплатного регулярного підвезення до місць навчання і на зворотному шляху учнів (вихованців), які проживають у сільській місцевості;

30) внесення пропозицій щодо організації безплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти району;

31) розгляд питання  та надання пропозицій райдержадміністрації, департаменту освіти, науки облдержадміністрації в установленому порядку, щодо відзначення працівників;

32) підготовка в установленому порядку подання статистичної звітності про стан і розвиток освіти, молоді та спорту;                                                                          

33) підготовка пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення стану освіти, молоді та спорту, забезпечення їх виконання;

 34) розробка і подання на розгляд райдержадміністрації пропозицій до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання

програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення стану освіти, молоді та спорту;

35) підготовка пропозицій стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до компетенції відділу, і внесення їх в установленому порядку на розгляд райдержадміністрації;

36) сприяння, в межах своїх повноважень, виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;

37) здійснення разом з установами охорони здоров’я загального контролю за охороною здоров’я дітей і проведення оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вжиття заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;

38) вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи з питань освіти, молоді та спорту, проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів;

39) здійснення контролю за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери відділу, зокрема, створення необхідних умов для вільного доступу до них осіб із інвалідністю, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

40) сприяння збереженню дитячо-юнацької  спортивної школи, здійснення контролю за організацією навчально-тренувального процесу;

41) вжиття в межах своїх повноважень заходів для утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей та молоді;                                                                    

42) проведення серед населення інформаційної, роз’яснювальної роботи, зокрема  через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції;

 в галузі молоді та спорту;

1) формування і затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;

2) організацію і проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів в межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури і спорту;

3) організацію роботи з фізичного виховання і впровадження фізкультурно-оздоровчої діяльності  у навчально-виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення та безперервності процесу;   

4) здійснення в межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів – інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців фізичної культури і спорту;

5) дотримання фізкультурно-оздоровчими і спортивними організаціями стандартів спортивної класифікації, нормативів з фізичної культури і спорту;

6) в межах повноважень організацію самодіяльного масового спорту, фізичної культури і спорту осіб з  інвалідністю, ветеранів;

7) вдосконалення форм і методів фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій та соціально-побутовій сфері з метою залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом;

8) здійснення в межах своїх повноважень контролю за організацією та проведенням заходів з фізичної культури та спорту в районі, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів з цією метою;

9) контроль за дотриманням законодавства з питань фізичної культури і спорту;

 в галузі культури та туризму

1) відділ створює умови для розвитку:

усіх видів аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення;

соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

2) відділ сприяє:

формуванню репертуару мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів бібліотек, організації виставок, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

захисту прав споживачів культурного продукту;

централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів;

збереженню і відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;

збереженню та розвитку культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів  і національних меншин;

проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що  функціонують у сфері культури;

соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини;

3) подає департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації пропозиції щодо:                                                                                 

Продовження положення 

формування державної політики у сфері культури та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, зокрема стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

надання творчим колективам статусу народного аматорського;

визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

відзначення працівників підприємств, установ та організації у сфері культури та охорони культурної спадщини державними нагородами і відомчими відзнаками;

включення закладів культури до базової мережі та їх виключення;

4) занесення  установ до державного реєстру;

об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього;

відповідної території до Списку історичних населених місць України;

захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

5) підготовку та передачу департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації наукової документації з описами і фіксацією об’єктів  культурної спадщини, а вразі надання дозволу на їх переміщення (перенесення) – демонтаж елементів, які становлять культурну цінність, з метою їх збереження;

6) виготовлення, встановлення та утримання охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках культурної спадщини або в межах їх територій;

7) функціонування української мови в межах своєї компетенції;

8) збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури і туризму, парків та охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю;

9) установлює режим використання пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;

10) інформує департамент культури та взаємозв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації про:

пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток культурної спадщини;

11) організовує:

проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;

надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури і туризму та охорони культурної спадщини;

12) укладає охоронні договори на пам’ятки культурної спадщини;

13) уживає заходи до зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків;                                                               14) сприяє закордонним українцям у задоволенні їх мовних і культурних потреб;

15) роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури і туризму, охорони культурної спадщини та державної мовної політики;

16) здійснює інші передбачені законом повноваження.